Visszaélés-bejelentési rendszer adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az OANDER Development Kft. belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése tárgyában

Az OANDER Development Kft. a személyes adatai kezelésével  kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja

1.Adatkezelő/adatátvevő megnevezése 

Szervezet neve: OANDER Development Kft. ( későbbiekben a Cég)

Székhely: 1061 Budapest Andrássy út 2. III. em.

Postacím: 1242 Budapest, Pf. 404.

Telefon: +36 70/774-0602

Honlap: www.oander.hu

E-mail cím: info@oander.hu

2. Az adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei 

Név: Fehérvári Nóra

E-mail cím: nora.fehervari@oander.hu

Telefonszám:  +36 70/774-0602

3. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kezelése és intézkedések megtétele.
Kezelt adatok köre: A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.
Az adatkezelés jogalapja: A Panasztörvény 26-27. §-ai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Az adatkezelés időtartama: A bejelentési elintézéséig, illetve a bejelentés nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig, egyéb esetekben jogi igények elévüléséig, azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 évig.

3.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 

Az adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel  kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.  

3.2. Alapvető adatbiztonsági intézkedések 

Az adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak  a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek  megfelelően kezeli. 

Az adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért  megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási  szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához  szükségesek. Az adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és  szükség esetén módosítja. 

4. A személyes adatok tárolásának ideje 

A védőnői ellátás egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII.  törvény 17. §-a és 22. §-a alapján történő átadás-átvételének megvalósulásáig. 

5. Adattovábbítás:

Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy  hozzájárulásával történik. A Cég harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére  adatot nem továbbít. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

6.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog 

Jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis  többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig  kezeli, valamint, hogy az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg,  és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat. 

6.1.1. A hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Cégtől  tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,  és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
-a Cég: 

– milyen személyes adatait; 

– milyen jogalapon; 

– milyen adatkezelési cél miatt; 

– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

-a Cég kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított  hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

-milyen forrásból származnak a személyes adatai. 

A Cég az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló  kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív  költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Cég köteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy  személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő  betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Ön személyének azonosításához kötött. 

6.1.2. A helyesbítéshez való jog 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Ön kérheti, hogy a Cég helyesbítse valamely személyes adatát, hiányos adatai kiegészítéséről gondoskodjon. Ehhez szükséges,  hogy hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.  

6.1.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Ön kérheti, hogy a személyes adatai  kezelését a Cég korlátozza, ha az alábbi estek valamelyike fennáll: 

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Cég arra az időtartamra  korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); – az adatkezelés jogellenes, de azok törlése helyett az érintett az adatkezelés korlátozását  kéri. 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

6.1.4. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve a  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozása során személyes adatainak kezelését  megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják 

a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott  adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges.  

6.1.5. A törléshez való jog 

Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:  személyes adatainak kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve,  hogy személyes adatainak kezelésének nincs más jogalapja 

Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen 

személyes adatait nem jogszerűen kezeltük 

jogszabály kötelez minket személyes adatainak törlésére 

személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz  kapcsolódóan, az Ön nagykorúvá válását megelőzően gyűjtöttük.  

Személyes adatainak törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget  tenni:  

az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy  tájékoztatásához 

az adatok kezelésére jogszabály kötelez Bennünket 

az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges 

az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai  célból szükséges 

az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez szükséges. 

6.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulására vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése  érdekében anonimizált módon kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre  bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában – Önnek átadjuk, vagy 

– lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy – ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére  közvetlenül továbbítsuk. 

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: – az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges 

– kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené

6.1.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van  visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonűs  előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása  esetén az adatkezelést megszüntetjük, személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes  adatai kezelésének nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár  következményekkel.  

7. Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Cég az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

– panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu

– panaszt nyújthat be az Európai Unió bármely tagállamának adatvédelmi felügyeleti  hatóságához.  

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben  soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó  lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Cég székhelye szerint  illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye  szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/torvenyszekek) oldalon.  

Az adatvédelmi előírásokról bármikor kérhet további tájékoztatást a Cég Adatvédelmi tisztviselőjétől.